Chuyển tới nội dung

cach hack[Alpha]steve's one piece


for i, v in pairs(game.Players.LocalPlayer.Character:GetChildren()) do
if v.ClassName == “Script” then
for i, c in pairs(v:GetChildren()) do
if c.Name == “” then
v:Remove()

end
end
end
end

noclip = true
game:GetService(‘RunService’).Stepped:connect(function()
if noclip then
game.Players.LocalPlayer.Character.Humanoid:ChangeState(11)
end
end)
plr = game.Players.LocalPlayer
mouse = plr:GetMouse()
mouse.KeyDown:connect(function(key)

if key == “m” then
noclip = not noclip
game.Players.LocalPlayer.Character.Humanoid:ChangeState(11)
end
end)

local char = game.Players.LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart
char.CFrame = CFrame.new(4328.48389, 1828.11401, 2896.21509)

for _, v in pairs(game.Workspace:GetDescendants()) do
if string.find(v.ClassName, “Model”) and string.find(v.Name, ‘That noob’) then
v:FindFirstChild(“Head”).Anchored = true
v:FindFirstChild(“Head”).CFrame = game.Players.LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame*CFrame.new(5,0,-1)
end
end

while true do

for _, v in pairs(game.Workspace:GetDescendants()) do
if string.find(v.Name, “Luffy”) and v:FindFirstChild(“HumanoidRootPart”) then
v:FindFirstChild(“HumanoidRootPart”).Anchored = true
v:FindFirstChild(“HumanoidRootPart”).CFrame = game.Players.LocalPlayer.Character.HumanoidRootPart.CFrame*CFrame.new(0,0,-3)
end
end
wait(13)
end

Tag: [vid_tags]

Xem thêm bài viết Giải Trí khác: https://muahangvn.com/category/giai-tri

Nguồn: https://muahangvn.com

Rate this post

1 bình luận trong “cach hack[Alpha]steve's one piece”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Operated by alicepetmart.com DMCA.com Protection Status